Мисия „В ИМЕТО НА ДЕТЕТО“

Мисия „В ИМЕТО НА ДЕТЕТО“

Организацията ни цели да подпомага деца-сираци и възрастни хора в неравностойно положение, да съдейства за опазване и укрепване на живота, както и постигане на по-добро равнище на здравното и психичното състояние на тези хора, а в частност по отношение на подрастващите, които живеят в институции – да подпомогнем процеса за повишение на знанията и  развитие на личните им умения, като по този начин подпомогнем реализацията на личността в реалната житейска среда след навършване на пълнолетие и извеждането на тези лица от институционализираната среда за стартиране на пълноценен самостоятелен живот.

За целта имаме отправен апел за конкретно съдействие за подсигуряване на средства за работа на филолог с децата от Директорката на ЦНСТ в гр. Самоков – г-жа Соколова. Проектът вече е реализиран и набираме ежемесечно средства с цел подсигуряване хонорара на педагозите, които работят ежеседмично с децата. Паралелно с това съвместно доразвихме проекта и с реализирането практически занятия под формата на готварски и сладкарски курсове, които ще дадат нужните умения на децата, когато излязат от институцията да бъдат професионално подготвени и конкурентно способни за стартиране на работа веднага, щом бъдат изведени от центъра за настаняване, тъй като вече са пълнолетни и завършили средното си образование, т.е. нямат право да останат повече там, а трябва сами да вземат живота си в ръце.

 Оставам с уважение: Н. Младенова

    Преведи сайта »